Excel Shortcuts Cheat Sheet

Our friends over at filtered.com have provided a handy Excel Shortcut info-graphic going over some popular Excel shortcuts.  Hope you enjoy:

Microsoft Excel Shortcuts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *